METER EXPERT

АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КАЛИБРИРАНЕ

„МЕТЕР ЕКСПЕРТ“ ООД ПО: БДС EN ISO/IEC 17025:2006

КОНСУЛТАЦИИ ПО МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ
Предлагани услуги
 
Консултантски услуги:
Анализ на процесите по метрологично осигуряване ( преглед на използваните средства за измерване, оценка на необходимостта,  документация- включително процедури, методики, работни инструкции, констатации и предложения за оптимизация на процесите свързани с метрологичното осигуряване);
Консултации в областта на метрологичното осигуряване при подготовка на одити  на СУК  (система за управление на качеството) съгласно изискванията на  стандартите от серията ISO 9000  и други специализирани стандарти;
Метрологичен анализ на Средствата за измерване ( преглед на данните за всяко едно средство за измерване, обработката им с инструментите на статистическия анализ, констатации и предложения за ефективно използване чрез минимизиране на загубите от процеса на измерване);
Създаване на база данни по метрологично осигуряване (технически досиета на средствата за измерване, за следене на метрологичния им статус и обвързаността с бизнес-процесите, които те контролират);
Създаване и поддържане на мрежови графици  за проверки/калибрирания ( постигане на изискванията за „стабилност” и „пригодност”  на бизнес-процесите по зададени към тях критерии за риск или финансови критерии);
Създаване на методики за вътрешни проверки и калибрирания;
Консултации при въвеждане в експлоатация на нови средства за измерване (постигане на ефикасност и ефективност при измерване и/или контрол на бизнес-процесите);
Обучение на персонала ( отговарящ за бизнес-процесите и свързаните с тях средства за измерване в областта на метрологичното осигуряване);
Консултации в областта на метрологичното осигуряване при подготовка на тръжни документи за участие в обществени поръчки и подготовка на проекти за кандитстване по европейски програми.
 
Услуги за калибриране:
Kалибровки на еталонни теглилки клас на точност F2 от 10 g до 20 кг;
Kалибровки на еталонни теглилки клас на точност М1, М2, М3  от 1 g до 20 кг;
Kалибровки на неавтоматични везни;
Kалибровки на автоматични везни.
 

to top